Sứ mệnh của công ty Green packing

Sứ mệnh của công ty Green packing

Sứ mệnh của công ty Green packing

Sứ mệnh

 

1. Xã hội:

- Lấy trọng tâm là “Bao Bì Giấy”.
- Chúng tôi muốn gởi đến xã hội năm chữ “SỐNG CHUNG VỚI MÔI TRƯỜNG”
- Bên cạnh đó,chúng tôi muốn tiếp tục tạo dựng giá trị mới xoay quanh gía trị hạt nhân “giữa hai cái tệ hại”chúng tôi chọn cái ít tệ hại hơn để mỗi một ngày mỗi một ngày tạo nên giải pháp XANH cho đất nước và thế giới.

 

greenpacking.vn


2. Kinh tế:

- Vận hành công ty trên cơ sở có tài chính hiệu quả vững mạnh, gồm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận,tăng giá trị CỔ ĐÔNG và đặc biệt ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CHO NHÂN VIÊN - TẠO CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC PHẦN THƯỞNG TÀI CHÍNH CHO NHÂN VIÊN.


Hoàn thành sứ mệnh xã hội là nguyên tắc đầu tiên vinh quang của công ty là nguyên tắc thứ hai.

 

Greenpacking.vn

Go Top